• Eric Dodds
 • Eric Dodds
 • ID:CRED_02
 • 卡牌更新历史(1)
 • 战吼:召唤一个2/2的海盗并消灭所有忍者。
 • Battlecry: Summon a 2/2 Pirate and destroy all Ninjas.
 • 法力值:6
 • 攻击力:5
 • 生命值:5
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏