• Jason Chayes
 • Jason Chayes
 • ID:CRED_01
 • 卡牌更新历史(1)
 • 激怒:开玩笑的,他从来不会被激怒。
 • Enrage: Just kidding! He never Enrages.
 • 法力值:6
 • 攻击力:7
 • 生命值:6
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏