• Ben Brode
 • Ben Brode
 • ID:CRED_08
 • 卡牌更新历史(1)
 • 你的嗓音始终处于最大状态,无法下调。
 • Your volume can't be reduced below maximum.
 • 法力值:3
 • 攻击力:4
 • 生命值:1
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏