• Yong Woo
 • Yong Woo
 • ID:CRED_14
 • 卡牌更新历史(2)
 • 你的其他随从获得+3攻击力和冲锋
 • Your other minions have +3 Attack and Charge.
 • 法力值:5
 • 攻击力:3
 • 生命值:2
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏