• Hamilton Chu
 • Hamilton Chu
 • ID:CRED_16
 • 卡牌更新历史(1)
 • 问题不会出在我身上!...大部分时候是这样。
 • Was successfully NOT part of the problem! ...most of the time.
 • 法力值:7
 • 攻击力:9
 • 生命值:5
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏