• Rob Pardo
 • Rob Pardo
 • ID:CRED_17
 • 卡牌更新历史(1)
 • 如果你的套牌中没有该随从,则你无法开始任何比赛。
 • You can't start a game without this minion in your deck.
 • 法力值:9
 • 攻击力:9
 • 生命值:9
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏