• Beomki Hong
 • Beomki Hong
 • ID:CRED_19
 • 卡牌更新历史(1)
 • 嘲讽,友方随从无法被冻结
 • Taunt. Friendly minions can’t be Frozen.
 • 法力值:4
 • 攻击力:6
 • 生命值:3
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏