• Bryan Chang
 • Bryan Chang
 • ID:CRED_21
 • 卡牌更新历史(1)
 • 食客:使所有随从都变得可被食用。
 • Foodie: Make all minions edible.
 • 法力值:1
 • 攻击力:1
 • 生命值:3
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏