• Cameron Chrisman
 • Cameron Chrisman
 • ID:CRED_22
 • 卡牌更新历史(1)
 • 只要该牌在你的手牌中,金色卡牌的法力值消耗减少(1)点。
 • While this is in your hand, Golden cards cost (1) less.
 • 法力值:3
 • 攻击力:3
 • 生命值:3
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏