• He-Rim Woo
 • He-Rim Woo
 • ID:CRED_28
 • 卡牌更新历史(1)
 • 抉择:来一记重拳;请一顿饭;给一个热烈拥抱。
 • Choose One - Punch an arm; Offer a treat; or Give a big hug.
 • 法力值:4
 • 攻击力:4
 • 生命值:3
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏