• Jerry Mascho
 • Jerry Mascho
 • ID:CRED_32
 • 卡牌更新历史(1)
 • 在你的回合开始时,造成1点伤害。如果该牌是金色卡牌,则改为在你的回合结束时,造成1点伤害。这是一个属于汉·索罗的笑话。
 • At the start of your turn, deal 1 damage. If this card is golden, deal 1 damage at the end of your turn instead. THIS IS A HAN SOLO JOKE.
 • 法力值:2
 • 攻击力:3
 • 生命值:2
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏