• Seyil Yoon
 • Seyil Yoon
 • ID:CRED_41
 • 卡牌更新历史(2)
 • 战吼:将三张短跑卡牌和一张马拉松卡牌置入你的手牌。
 • Battlecry: Add 3 Sprints and a Marathon to your hand.
 • 法力值:5
 • 攻击力:2
 • 生命值:9
 • 职业:中立
 • 类别:随从
 • 稀有度:传说
 • 扩展包:暴雪制作人员
 • 可否收藏:不可收藏